Mezununa çeşitlilik sunan bölüm

İlk kez 2009 yılında mezun veren Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı, bu güne kadar yaklaşık 284 kişiyi mezun etti ve  bu kişilerin birçoğuşu an iş dünyasında üst düzey yönetici olarak önemli pozisyonlarda görev alıyor

 

Bugün dünya ekonomisinin en önemli bileşenlerinden birini uluslararası ticaret oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze küresel üretim sekiz kat artmışken, dış ticaret hacimleri de 28 kat artış kaydetmiş durumda. Teknolojinin, ulaştırmanın ve üretim süreçlerinin bugün geldiği noktada, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumlarının da dış ticaretle belirlendiği dikkate alınırsa, dış ticaretin önemini bundan sonra da koruyacağı tahmin ediliyor. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de dünya ticaretindeki payını artırarak yükselen ekonomiler arasına girmiş bulunuyor.

 

Uluslararası ticaret bugün hiç olmadığı kadar dinamik bir üretim yapısı üzerinde işlerken yükselen ekonomiler de değişen dünya konjonktürüne rekabetçiliklerini hızlı bir biçimde uyarlıyor. Türkiye artan oranda dünya tedarik zincirleri için gerekirse başka ülkelerde de üretim yapıyor. Bu nedenle, uluslararası dış ticaret gelecek dönemlerde de bu yapısıyla Türkiye’de önemli üretim ve dönüşüm alanı olmaya devam edecek.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Yelda Yücel’e göre uluslararası dış ticarette önemli bir yapısal değişim de, hizmet sektörlerinin payının artışında gözleniyor. Hizmet, ticareti rekabetin ileride daha da yoğunlaşacağı, özellikle donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyulacak bir alan. Hem mal üretimi alanında hem de hizmetler sektörlerinde önümüzdeki yıllarda bu dönüşümler, uluslararası ticaret eğitimlerinin de içeriğini etkileyecek ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı gerekliliğini de arttıracak.

 

Mezunları geniş iş olanakları bekliyor

Türkiye’de uluslararası ticaret alanında sunulan lisans ve lisansüstü programlarda oldukça artış var. Ne var ki bu artışın uluslararası iş dünyasının pazar gerçeklerini ve küresel iş operasyonlarını kavramış, iyi eğitimli yöneticiye duyulan taleple aynı orantıda olduğunu söylemek doğru olmaz. Dahası uluslararası pazarların ve rekabet koşullarının durmaksızın değiştiği bir dünyada sunulan eğitimin bu dinamizmi ne kadar iyi yansıttığı sorgulanabilir.

Bugün uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunları, dış ticaret konusunda çalışan küçük ve orta boy işletmelerde, çokuluslu firmalarda ve uluslararası kuruluşlarda çalışabiliyor. Bunun dışında, küresel bakış açısına sahip işletmeciler olarak, finansal sektörde ticaretin finansmanı gibi pek çok farklı alan ve sektörde de kariyer yapma fırsatları var. Bu bölümden mezun olanlar yabancı ve yerli firmalarda iç-dış pazarlar ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık ve yöneticilik yapabilirken finansal kurumlarda ticaretin finansmanı alanında uzman olarak çalışabiliyor. Ayrıca dış ticaret ile ilgili kamu kuruluşlarında ve Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık, uzmanlık ve yöneticilik; çokuluslu firmalarda ise pazarlama ve marka yöneticiliği yapabiliyor.

 

Tüm bunlara ek olarak ulusal ve uluslararası lojistik ve kargo firmalarında, şirketlerin lojistik ve dağıtım bölümlerinde ya da satın alma, nakliye, gümrükleme, sigortalama ve depolama hizmeti veren firmalarda yönetici olarak da görev alabilirler.

 

Sadece eğitime değil sosyal gelişime de önem veriliyor

BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı; küresel rekabete açık, küreselleşmenin getirdiği fırsatlar, riskler ve sorunları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek uluslararası vizyona sahip işletmeciler yetiştirmeyi hedef edinmiş.

 

Disiplinlerarası bir müfredata sahip olan program, öğrencilere uluslararası pazarlarda, değişik kültür, ekonomik ve hukuki yapılara uyum sağlayarak çözümler üretebilmeleri için gerekli farklı bakış açıları ile geniş bir altyapı ve birikim sağlıyor. Programın ilk iki yılında ağırlıklı olarak işletme ve ekonomi dersleri var. Son iki yılda ise uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak teori ve uygulamanın bir arada verildiği simülasyon ve vaka analizi çalışmaları ile zenginleştirilmiş alan dersleri bulunuyor. Ayrıca program kapsamında verilen tüm derslerin önceliğini yalnızca bilgi aktarmak değil; eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve hızla değişen koşullara adaptasyon becerisini artırmak oluşturuyor.

 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri’nin (PRME) benimsendiği bu programın bir diğer amacı da tüm derslerde etik anlayış, sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik, çalışan ve tüketici hakları gibi konulara yer verilerek sorumlu yöneticiler yetiştirilmesini sağlamak…

 

BİLGİ geleceğin iş liderlerini bekliyor

Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Barış Yılmazsoy’un belirttiğine göre; artık ekonomik, sosyal ve kültürel sınırların kalkmaya başladığı ve küresel konulara hakim olmanın kaçınılmaz hale geldiği günümüzde uluslararası iş imkanlarını anlamak isteyen, günümüzün karmaşık küresel iş çevresine hazır olmayı amaçlayan, küresel pazarların işleyişini idrak etmek isteyen geleceğin iş liderleri bu programı tercih etmeliler. İyi bir lisans derecesine ek olarak bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin İngilizce haricinde ikinci bir yabancı dil öğrenmelerinin de yararlı olacağını söyleyen Yılmazsoy; öğrencilerin eğitimlerini sertifika programları, stajlar, yandal veya çift anadal programları ile desteklemelerinin onları iş piyasasında aranan bireyler haline getireceğini ekliyor. Tüm bunların haricinde, uluslararası ticarette kariyer yapmak isteyenlerin sürekli olarak dünyayı takip ederek kendini geliştirmesini tavsiye ediyor.

 

Teorik bilgi, pratik ile harmanlanıyor

BİLGİ’de öğrenciler derslerini, alanlarının en iyilerinden olan akademisyenlerden ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden alma şansına sahip. Her yıl güncellenen ders programı ve ders içerikleri ile öğrencilerin dünya pazarlarının dinamizmine paralel bir eğitim alması sağlanıyor. Derslerde ve düzenlenen etkinliklerde, tüm öğrenciler kendi işletmelerinde önemli pozisyonlarda olan yöneticilerle tanışma fırsatı da yakalıyor ve böylece edindikleri teorik bilgileri aktif katılımlı projelerde uygulama becerileri geliştirerek iş dünyasına hazır hale geliyorlar. Dahası mezun olduklarında, çoğu farklı firmalarda önemli pozisyonlarda yönetici olarak çalışan BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunları ailesinin bir üyesi olarak önemli bir ağın parçası haline gelerek BİLGİ’de okumanın ayrıcalığını mezun olduktan sonra da hissedebiliyor.

 

“Uluslararası ticaret eğitimi alan bir öğrencinin farklı kültürleri tanıması, anlaması ve farklı kültürlerden bireylerle ilişki kurabilmesi ilerideki kariyeri için oldukça önem taşır.” diyen Yelda Yücel, BİLGİ’nin uluslararası bağlantıları ve derslerin hemen hemen hepsinde bulunan yabancı öğrencileri ile çok kültürlü bir ortam sunduğunu ve hedeflerinden birinin de önümüzdeki yıllarda bu ortamı daha da geliştirmek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, sektörle olan iyi ilişkilerini daha da ileriye taşıyarak öğrencilerin mezuniyetten çok önce iş dünyasına entegre edebilmeyi öncelikli hedefleri olarak gördüğünü de ekliyor.

 

Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölüm dersleri

Uygulamalı işletme ve toplum

Ekonomiye giriş

Yönetim iletişimi

İşletme için istatistiki analiz

Uluslararası işletme

Yönetimde yaklaşımlar

Uluslararası işletme ortamı

Uluslararası ticaretin temelleri

İşletme için ileri istatistik

Finansal raporlama ve maliyet analizi

Üretim yönetimi ve operasyon

Şirketler hukuku

Çok uluslu şirketin yönetimi

Finansal kurumlar, pazarlar ve araçlar

Uluslararası ticaret hukuku

Küresel sektörlerde stratejik yönetim

Uluslararası ticaret

Uluslararası finans

Powered by Openmedia