BİLGİ İşletme, yaşam savaşında rekabeti öğretiyor

Mezunlarına sadece bir meslek kazandırmayan, yaşam savaşında rekabet silahlarını kullanmayı öğreten BİLGİ İşletme Bölümü, yeni akademik yıl için şimdiden kolları sıvadı. Bölüm kapsamında pazarlama lisans programı açılacak, yeni pazarlamacılar yetiştirilecek.

 

Küresel rekabetin had safhaya çıktığı global dünyamızda, geleceğin yöneticilerin ve işletmecilerin, profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olması gerekiyor. Dünyadaki interdisipliner bilim dallarından biri olan işletme, her türlü yönetim ve organizasyon faaliyetleri için gerekiyor. Bunun için de işletme eğitimi almış ve bu konularda eğitilmiş bireylere ihtiyaç duyuluyor. Geniş bir perspektife hitap ettiği için işletme eğitiminin, global değişimlerden etkilenmesi ve söz konusu değişimlere adapte olması kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitimi programının, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanması gerekiyor.

Türkiye’deki işletme programlarının ders ve yapıları birbirlerinin kopyası olarak homojen bir yapı göstermesine karşın, ABD’deki işletme eğitiminde uzmanlaşma süregelen ve devam eden bir süreç olarak görülüyor ve ders çeşidi ile ders sayısının fazlalığına bağlı olarak işletme eğitimi heterojen bir yapı içeriyor. Türkiye’deki  işletme bölümlerinin homojen ve tek tip program yapılarının tersine BİLGİ’nin İşletme Bölümü’nde çağın gerekleri göz önüne alınarak uzmanlaşmaya yönelen bir eğitim anlayışı ve yapısı bulunuyor. Yapısal ve içerik olarak incelendiğinde; sürekli güncellenen ders çeşidi ve sayısı, alt uzmanlık dallarına ayrışmaya müsait  esnek müfredat yapısı ve içeriği, çağın değişimine uygun, farklı, zengin ve  heterojen bir işletme eğitim programı geliştirildiği görülüyor.

21. yüzyılda uluslararası toplumun marjinal bir üyesi haline gelme tehlikesinin de farkında olan bir eğitim kurumu olan BİLGİ, ulusal ve uluslararası eğitsel, sosyal, ekonomik, siyasal ve teknolojik değişmelere uyum sağlayacak çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerine araştırmayı, sormayı, bilimin sınırlarını genişletmeyi ve bilgiyi yaşamın her alanında kullanmayı hedefliyor.

 

Yönetici, girişimci adayları yetişiyor

Giderek artan küresel rekabette yerel ve global alanda başarılı olacak eğitilmiş, bilgili, rekabetçi, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi ve yabancı dil becerileri gelişmiş yönetici, girişimci ve lider adaylarını yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu söyleyen İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selime Sezgin, Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici Eğitimi İlkeleri’ni (PRME) benimsemiş bir bölüm olarak disiplinlerarası ortak çalışma, eğitim ve araştırma programları; yurtdışı değişim programları ile mezunları, iş dünyası, devlet kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda dünya vatandaşı olarak etkin görevler almaya hazırladıklarını vurguluyor.

BİLGİ’nin İşletme Bölümü olarak, dünyada hızla gelişmekte olan ekonomi ve işletme alanında yeni arayış ve uygulamaları takip eden, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen, değişime açık öğrencileri yetiştirilebilmeyi, gerçek anlamda modern bir işletme eğitimi vermeyi amaç edindiklerini dile getiren Prof. Sezgin, bölümün yapısıyla ilgili şunları söylüyor:

“Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk kurulan bölümlerinden İşletme Bölümü, öğrencilerine öğrenmeyi öğretiyor. Bölüm kültürünün yerleşmiş olduğu bölümümüz, kurumsallaşma açısından öncü, uluslararası deneyime sahip. Çift diploma veriyor, deneyimsel öğrenmeye yönelik, sektörel ilişkilere, takım çalışmasına önem veriyor, sorumluluk konusunda lider yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye’yi anlayan, küresel değişim ve dinamikleri takip eden programlara sahip, eleştirisel eğitim felsefesi ile teoride ve uygulamada son gelişme ve değişimleri yansıtan esnek müfredat uyguluyor.”

 

Vizyonu çok geniş bir bölüm

İşletme Bölümü’nün, eğitim ve araştırma kalitesi olarak yerel olduğu kadar uluslararası tanınırlığı ve bilinirliliği olan bir bölüm vizyonu ile kurulduğunu, hem lisans hem de lisansüstü programların bulunduğunu belirten Sezgin, bölüm kapsamında 1996 yılında İşletme Yönetimi, 1997 yılında Uluslararası Finans, 2004 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile İşletme Enformatiği lisans programlarının açıldığını dile getiriyor. Sezgin, “Aynı zamanda 1998 yılında MBA, 2004 yılında Uluslararası Finans, 2006 yılında Muhasebe ve Denetim, 2007 yılında Finans ve Bankacılık ve 2008 yılında da İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programları açılarak yüksek lisans programlarında da çeşitlilik sağlandı. İşletme Bölümü ayrıca 2003 yılında İşletme (Organizasyon-Yönetim) doktora programına, 2012 yılında Marketing-Pazarlama doktora programına öğrenci kabul etmeye başladı” diye bilgi veriyor.

Bölüm kapsamında güçlü bir işletmecilik bilgisinin yanı sıra, sorgulamayı, irdelemeyi, sorumluluk almayı, kendisine ve çevresine duyarlı olmayı seven gençler için; kendilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri bir akademik ortam yaratıldığını belirten Prof. Selime Sezgin, “Öğrencilerimiz ve mezunlarımız etik kararlar verme, farklı değer sistemlerinin farkında olma, kendilerinin ve diğerlerinin sorumluluğunu alma becerilerine ve ileride parçası olacakları kurumlarda dürüstlük ve tutarlılık ortamı yaratmada, liderlik ve takım oluşturma becerileri ile donanmış bireyler oluyor” diyor.

Bölümün disiplinler arası, uygulamaya yönelik, gerçek hayat sorunlarına ilişkin karar verme yeteneklerini geliştirmesi, araştırma tekniklerinde güçlü, güncel işletmecilik bilgilerini içeren bir program olarak benzerlerinden ayrıldığına dikkat çeken Sezgin, derslerde  yeni eğitim teknolojileri, simülasyon, film, vaka analizi ve vaka yazma, iş planı hazırlama gibi teknikler kullanılarak öğrencilerin bireysel veya takım çalışmaları yaparak işletme konularını uygulayarak öğrendiklerini dile getiriyor.

Birinci sınıfta tamamen uygulamalı bir program geliştirildiğini sözlerine ekleyen Prof. Sezgin, deneyimsel (experiential) olarak nitelenen bir eğitim yöntemi ile bölüme yeni giren öğrencileri işletme yönetimi ve onu destekleyen ekonomi, sosyoloji, psikoloji, matematik gibi konulara alıştırmayı amaçladıklarını söylüyor. Sezgin bu konuda ise şunları söylüyor: “Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz grup projeleri yaparak takım halinde çalışma alışkanlığını ve gerçek hayata yönelik projeler yapmayı öğreniyor. İkinci sınıf işletme eğitiminin temelini oluşturan muhasebe, ekonomi, istatistik, örgüt psikolojisi ve örgüt sosyolojisi gibi konular veriliyor. Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler alan derslerine yoğunlaşarak ilgi ve becerilerine göre istedikleri  alanda: finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları, bilgi teknolojileri  gibi alanlarda yoğunlaşabiliyorlar. Son sınıf işletme derslerimiz; grup çalışması, proje sunumu, simülasyon, vaka analizi tekniklerini kullanarak yürütülen, öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlayan uygulamalı derslerdir. Programın bir diğer özelliği de tüm üniversitede açılan derslerin genel seçmeli dersler olarak alınmasına imkan sağlamasıdır.”

 

Yeni dönem için çalışmalar başladı

İşletme Bölümü’nün akademik açıdan başarılı öğrencilerine Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Psikoloji, Sosyoloji ve Medya Sistemleri alanlarında çift ana dal ve yan dal yapma imkanları sunduğunu da açıklayan Sezgin, İşletme Bölümü’nün aynı zamanda Dünya Gençleri Projesi’nin (OWYP-One World Youth Project) katılımcısı ve BİLGİ’deki yürütücüsü olduğunu belirtiyor. Bu proje kapsamında öğrencilerin farklı ortaokullardaki genç öğrencilere küresel iletişim ve etkileşim konusunda düzenli dersler verdiğini ifade eden Sezgin, bu derslerin amacının bütün paydaşların özgüvenli, anlayışlı, karşısındakini dinleyen ve kendini ifade eden dünya vatandaşları olarak yetişmeleri olduğunun altını çiziyor. Sezgin, Proje kapsamında ayrıca yurtdışından ortaokul sınıflarıyla ve üniversitelerle iletişim kurulduğunu, farklı kültürlerden gelen gençlerin sorunlarını ve bunlara yaklaşımlarını paylaştığını dile getiriyor.

Bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçiren İşletme Bölümü’nün 2012 yılında hayata geçirdiği Yeşil Pazarlama Konferansı’nı takiben bu yıl Mart ayının sonunda “Lüks Pazarlama” konferansı yaptığının bilgisini veren Prof. Sezgin, yeni dönem için eksik olan alanlar ve hocalarla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini, buna göre ders programını elden geçirip, genç ve dinamik hocaları kadroya eklenmeyi düşündüklerini vurguluyor.

Sezgin bu konuda da şu bilgileri veriyor: “2013-2014 eğitim öğretim yılında Pazarlama Lisans Programı ile verdiğimiz lisans eğitimini daha da zenginleştireceğiz. Küresel pazarlarda önder pazarlama stratejistleri yetiştirme hedefiyle Türk firmaların marka değerlerini yükseltecek uzmanlar yetiştirmeyi planlıyoruz. İşletme Bölümü bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan Pazarlama Lisans Programı’nı, dünyada rekabetin her alanda yoğunlaşması, küreselleşme sürecinin yoğun olarak tüm yerel firmaları etkilemesi, teknolojik gelişmelerin ürün farklılaşmalarını artırması ve tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda firmalar açısından en önemli yönetim fonksiyonlarından biri olarak görülen pazarlama konusunda bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayacak uzmanlar yetiştirmek amacıyla açıyoruz.”

 

Endüstriyle işbirliği yapılacak

Programa katılanların pazarlama yönetimi, pazarlama araştırmaları ve pazarlama iletişimi konusunda sektörel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirler edineceğini söyleyen Sezgin, “Programda açılacak derslerde endüstriyel uygulamalara yönelik çalışmalar ağırlıklı olacak. Program boyunca endüstri–üniversite işbirliğine önem verilecek ve uygun derslerde endüstride başarıya ulaşmış yerli ve yabancı profesyonel yöneticiler bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için seminerlere ve derslere davet edilecekler. Pazarlama alanında uygulamaya dönük çalışmalara ağırlık vermek amacıyla yerli ve yabancı firmalarla işbirliğine gidilerek öğrencilerin gerek proje gerekse staj yapmaları ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerini arttırmaları ile ilgili çalışmalar yapılacak” diye konuşuyor.

Ayrıca, tecrübe ve dinamizmi bir araya getirmek istedikleri için programı genç hocalarla destekleyeceklerini açıklayan Prof. Sezgin, staj imkanlarını artıracaklarını ancak klasik, görev niteliğinde yapılan stajlar değil, bir proje sistemine tabi olarak, muhakkak çok ciddi şekilde staj yapılmasını sağlayacaklarını, Laureate ağını daha fazla genişleteceklerini ifade ediyor. “Yani İşletme Bölümü’nde okuyan her öğrenci muhakkak dışarıya gidecek. Bunu yaptığımızda İşletme mezunumuz, çok iyi İngilizce bilen, hiç olmazsa dünyada bir ülkede tek başına ayakta durmuş, bir yaşam deneyimi edinmiş, dünya vatandaşı olmaya adım atmış olarak mezun olacak” diyen Sezgin, programla ilgili diğer hedeflerini şöyle sıralıyor:

“Girişimcilik konusunda değişik işbirlikleri yaparak yeni dersler açabilmek ve proje desteği sağlayabilmek, yeni dönemde, ders programında da bazı derslerde değişiklik yapılarak, gelişen teknolojinin artılarından yararlanmak gibi hedeflerimiz var. Yeni ders programı buna uygun hale getirilecek. Seçimlik ders havuzumuz çok geniş, belki bazılarını eleyip, yeni dersler açılacak. Mesela internetin gelişimi, e-ticaret alanındaki gelişmelerle ilgili, yeni dersler açmayı planlıyoruz. Bu yapılanma sonunda aslında işletme lisans programı, yüksek lisans programları ve üstüne doktora programları ile çok güçlü bir yapıya sahip olacak.”

 

Mezunlar dünya markalarıyla çalışıyor

İşletme Bölümü mezunları, dünyanın çok tanınmış üniversitelerine yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını yürütüyor. Hatta doktora çalışmalarını tamamlamış BİLGİ’nin İşletme Bölümü’nde öğretim görevlisi-üyesi olarak görev alan genç akademisyenler bulunuyor. Ayrıca İşletme Fakültesi  mezunları Türkiye’nin çok değişik sektörlerinde yer alan, küresel ve çok uluslu firmalarda değişik yönetim kademelerinde görev aldıkları gibi, birçok öğrencide kendi aile firmalarının başına geçerek bu firmaların daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarını sağlıyor.

Mezunlar, Yapı ve Kredi Bankası, ING, HSBC, Total, Louis Vuitton, Pfizer, Unilever, Pirelli, Garanti, Vakko, Turkcell, Türkiye İş Bankası, WalMart, , Hertz, Akbank, Arçelik, Sony, Akbank, IBM, Coca Cola, Ikea, Turkish Airlines, Real, TTnet, Adidas, Groupama ve DHL gibi kurumlarda çalışıyorlar. Ayrıca finansal denetim  ve danışmanlık alanında yer alan; KPMS, Ernst &Young, PriceWatersHouseCoopers ve Deloitte firmasında 2011-2012 döneminde 25 mezun işe alındı.

Bölümün öğretim üyeleri, SSCI dışında kalan uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel dergilerde de bir çok yayın yapıyor, akademik kitap ve kitap bölümleri yayınlıyor.  Bölüm üyelerinin,  akademik kitap editörlüğü de bulunuyor.

İlk kurulan bölümlerden biri olması itibari ile geniş bir mezun tabanı bulunan İşletme Bölümü mezunları gerek Facebook sanal topluluğundan iş duyurularını, yeni mezunlara duyurarak, gerekse ilgili konularda derslerde konferanslar vererek veya workshoplar düzenleyerek eğitime katkı sağlıyor.

Powered by Openmedia